top of page

Hallituspestit

Puheenjohtaja (pj)
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu strateginen ja operatiivinen johtaminen. Puheenjohtaja on yhdistyksen keulakuva, joka edustaa yhdistystä ja pitää yhteyttä eri tahoihin (mm. Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Pohjois-Savon Ekonomit, ISYY:n järjestöjaosto, Perinneneuvosto), sekä antaa viralliset kannanotot. Puheenjohtaja myös valmistelee kokoukset sekä johtaa niitä ja kantaa taloudellisen vastuun talousvastaavan kanssa.

Varapuheenjohtaja & kansainvälisyysvastaava (vpj/KV)
Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on operatiivinen johtaminen ja vastuunjakaminen puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja on hallituksen alumnivastaava: pitää yhteyttä ja edustaa yhdistystä Preemion Alumnit ry:ssä sekä vastaa alumnitapahtumista. Vpj toimii myös yhdistyksen kansainvälisyysvastaavana eli vastaa kv-opiskelijoiden kontaktoinnista ja tiedottamisesta sekä suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksista.

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen (kopo/sopo)
Hallituksen koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava vastaa edunvalvonnasta ja koulutuspolitiikasta paikallisesti ja kansallisesti. Kopo edustaa yhdistystä mm. ISYY:n edunvalvontajaostossa, kauppatieteen laitoksella, KTM-työryhmässä sekä Suomen Ekonomien kopo-tapaamisissa. Kopon tehtäviin kuuluu lisäksi palautteen kerääminen, Suomen Ekonomien opetuspalkintokilpailu, mentoroinnin järjestäminen, Häirintäyhdyshenkilöiden ja tuutoroinnin koordinointi sekä lukiovierailut ja abi-päivän järjestäminen.

Mediavastaava
Mediavastaava kehittää ja huolehtii yhdistyksen viestinnästä. Preemion viestintäkanavia tällä hetkellä ovat nettisivut, Preemion Maanantaimaili, Instagram, Facebook, Snapchat ja TikTok. Mediavastaava toimii mediatiimin vastuuhenkilönä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Talousvastaava
Talouden suunnittelu, vuosibudjetin ja tilinpäätöksen laatiminen yhdessä puheenjohtajan kanssa ovat talousvastaavan tärkeimpiä tehtäviä. Talousvastaava vastaa myös yksittäisten tapahtumien budjetoinnista yhdessä tapahtumasta vastaavan ja hallituksen kanssa, pitää talouskuria yllä, seuraa budjettia ja valvoo sijoitusklubin toimintaa. Päivittäiseen toimenkuvaan kuuluu juokseva kirjanpito, laskutus ja perintä, käteiskassat ja vaihto-omaisuuden hallinnointi. Apunaan talousvastaavalla on talousapulainen.

Yrityssuhdevastaava (yrkkä)
Yrityssuhdevastaavat hoitavat yhdistyksen yritysyhteistyön (jo olemassa olevien ylläpitäminen ja uusien hankinta). Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu mm. vuosijuhla- ja Visio-pakettien myyminen, haalarien hankinta, yritysvierailut, Visio-businesstapahtuman järjestäminen ja excursiot sekä Preemiopolin ylläpitäminen. Yrityssuhdevastaavat toimivat myös yrityssuhdetiimin vastuuhenkilöinä.

 

NESU- ja sitsivastaava (NESU-pj)
Preemion sitsit (2xpoikkitieteelliset, 2xNESU, wappusitsit ja fuksisitsit) ja NESU-saunaillan fukseille järjestää hallituksen NESU-vastaava yhdessä NESU-tiimin kanssa, jonka vastuuhenkilönä NESU-vastaava toimii. NESU-vastaava edustaa yhdistystä NESU-tapahtumissa (sitsit, seminaarit, NESU-puheenjohtajien verkosto NPV) ympäri Suomen ja toimii yhdyshenkilönä muihin NESU-kaupunkeihin.

 

Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu sitsejä ja joitain yksittäisiä tapahtumia lukuunottamatta tapahtumien järjestäminen (4 x Kuopion Haalaribileet, sillis, kastajaiset ja kostajaiset, fuksi- ja wappuviikko) joko yksin, yhdessä tapahtumatiimin kanssa, jonka vastuuhenkilönä hän toimii tai yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. Tapahtumavastaava edustaa yhdistystä ISYY:n vapaa-ajan jaostossa.

Projektivastaava/vuosijuhlavastaava
Yhdistyksen isoimpien yksittäisten tapahtumien päävastuu kuuluu hallituksen projekti- ja vuosijuhlavastaavalle. Näitä ovat mm. vuosijuhlien ja pikkujoulujen järjestäminen. Vuosijuhlien järjestämisessä vuosijuhlavastaavan apuna on projektitiimi, jonka vastuuhenkilönä vuosijuhlavastaava toimii.

 

Päätoimittaja + sihteeri
Päätoimittajan tehtävä on Preemion lehden Riskipreemion toimittaminen sisällön ideoinnista ja tuottamisesta lehden taittoon. Päätoimittajalla on apunaan mediatiimi, jonka vastuuhenkilönä hän toimii. Päätoimittaja toimii myös hallituksen sihteerinä kokouksissa. Sihteerin tehtäviä ovat yhdistyksen juoksevat asiat, kuten toimistopäivystykset ja -tarvikkeet, haalarimerkit ja tilavaraukset

bottom of page