top of page

Preemio ry:n Code of Conduct

JOHDANTO

Preemio on yhteisö täynnä mahtavia ihmisiä erilaisista lähtökohdista ja taustoista. Preemion suurin vahvuus on ihmiset, jotka muodostavat tämän yhteisön. Preemion toiminnan tarkoituksena on saada ihmiset erilaisista lähtökohdista yhteen toimintaamme saumattomasti. Jotta pystymme onnistumaan järjestömme kehittämisessä myös tulevaisuudessa, täytyy toimintaa rakentaa siten, että kaikille tapahtumaosallistujille, toimijoille kuin jäsenistöllemme on selvää, minkälaista käytöstä heiltä odotetaan ja millaisia sääntöjä heidän tulee noudattaa Preemion toimintaan osallistumalla.

Preemion Code of Conduct eli toimintaopas häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseen on ohjenuora järjestön luottamustoimijoille, jäsenille sekä muille Preemion tapahtumiin osallistuville. Preemio pyrkii tapahtumissaan aina positiiviseen ja yhdenvertaiseen ilmapiiriin. Toimintaopas tapahtumia varten on osa suurempaa kokonaisuutta ja se tulee osaksi Preemion ohjeistuksia sekä helpottaa tapahtumien järjestämistä sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemista.

Opasta sovelletaan Preemion toiminnassa ja tapahtumien yhteydessä tapahtuman virallisen ohjelman aikana, eli siitä lähtien kun tapahtuma on merkitty alkamaan ja siihen asti, kun tapahtuma on merkitty loppumaan. Tässä oppaassa käsitellään yhdenvertaisuutta, häirintä- ja kiusaamistilanteita sekä niihin puuttumista. Kaikkien Preemion tapahtumaan osallistuvien viihtyvyyden takaamiseksi yhteiset pelisäännöt on tärkeä olla olemassa.

“Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.” Suomen perustuslain 6§:ssä todetaan ihmiset yhdenvertaisiksi ja yhdenvertaisuuslain 6§:ssä kielletään yllä mainittuihin ominaisuuksiin perustuvan välillisen ja välittömän syrjinnän sekä häirinnän.

Jokainen kokee häirinnän eri tavalla, ei ole yksiselitteistä tapaa määritellä henkilön kokemuksia. Toiselle vitsi voi olla harmiton ja hauska, kun taas toinen saattaa kokea sen loukkaavana itseään tai jotakuta muuta kohtaan. Huomattavaa kuitenkin on se, että kun henkilö kokee tilanteen, jossa hänen mielestään tapahtuu häirintää, siitä jää epämiellyttävä olo.

Preemion tapahtumista vuosien varrella saadun palautteen mukaan suurin osa osallistujista kokee tapahtumat positiivisina, yhteisöllisinä ja virkistävinä tilaisuuksina kavereiden näkemiseen ja opiskelijaelämän monipuolistamiseen.
Preemion tapahtumien toimintaoppaan tarkoituksena on luoda puitteet, joissa kaikki osallistujat voivat vastaisuudessakin kokea itsensä yhdenvertaisiksi ja tervetulleiksi osaksi Preemion yhteisöä.

HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KÄYTÖS

“Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. ” Vähemmistövaltuutetun nettisivuilla häirinnän määritelmä.

“Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä.. ” Ihmisoikeudet.net sivustolta.

“Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan.” – “Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee “hurtin huumorin” loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Työpaikalle eivät kuulu myöskään huutaminen, raivoaminen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely.”

Työsuojelujulkaisu – Epäasiallinen kohtelu.

“Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

Tasa-arvo valtuutettu – Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä

Preemion toimintaan ja tapahtumiin osallistuvat henkilöt ovat monesti erilaisista lähtökohdista tulevia, yhteiskunnallisesti aktiivisia ja mielipiteitä, ideologioita ja identiteettejä omaavia henkilöitä. Kun monenkirjava joukko ihmisiä osallistuu yhdessä tapahtumaan voi häirintää ja syrjintää tapahtua huomaamattakin. Jokaisen ilmaisun ja mielipiteen vapauden kunnioittaminen on ensi askel syrjimättömään ja häirintävapaaseen tapahtumaan.

Suomalainen alkoholikulttuuri voi joskus olla painostava, erityisesti henkilöille, jotka eivät alkoholia käytä. Alkoholin käyttö on jokaisen oma valinta, eikä kenenkään valintaa tule ihmetellä tai arvostella. Alkoholin vaikutuksen alaisena voi tapahtua ylilyöntejä ja noloja tilanteita. Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään.

Sosiaalinen media on olennainen osa Preemion tapahtumia. Keskusteluryhmät ja vastaavat toimivat yhteisenä viestintäkanavana niin virallisesti kuin epävirallisesti. Internetissä tapahtuva kirjallinen ja kuvallinen viestintä voi olla haastavaa kaikkien ymmärtää ja joskus viesti menee vipuun.

Ns. meemien kohteena useimmiten on joku tapahtumaan osallistuva henkilö, jonka tekoa halutaan alleviivata huumorin keinoin. Meemin tekijän tulee ottaa huomioon hyvän maun rajat ja pyytää kuvaan päätyneen henkilön suostumus hänen kuvansa käyttöön.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖTOIMNTA

Jokaiselle Preemion tapahtumalle ilmoitetaan kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat Preemion toimijoita ja ovat eri sukupuolta. Häirintäyhdyshenkilöt valitaan hallituksen toimesta kalenterivuosittain ja ovat lähtökohtaisesti hallitukseen kuulumattomia henkilöitä, jotka koulutetaan tehtäviin ennen toimikauden alkua.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin (jatkossa tässä oppaassa käytetyt sanat häirintä ja häirintätilanne tarkoittavat myös epäasiallisen käytöksen ja syrjinnän tilanteita.)

Tapahtumien aikana häirintäyhdyshenkilöt ovat tavoitettavissa pääasiassa henkilökohtaisesti, mutta muitakin yhteydenottotapoja voidaan käyttää. Yhteydenottoa tehdessään on hyvä huomioida, että internetin saatavuus tai ajankäytölliset haasteet voivat vaikuttaa häirintäyhdyshenkilön nopeaan saavutettavuuteen. Preemion tapahtumassa häirintää tai syrjintää kokenut henkilö voi olla yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön myös tapahtuman jälkeen.

Yhteydenoton saatuaan häirintäyhdyshenkilö ja häirintää kokenut henkilö keskustelevat tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä. Häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella, eikä ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa. Halutessaan häirintää kokenut henkilö voi pitäytyä vaatimasta toimenpiteitä ja hakea häirintäyhdyshenkilöltä vain keskustelutukea.

TOIMINTAOHJEITA

Jos koet häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä:

Ole yhteydessä Preemion häirintäyhdyshenkilöön.

  • Kerro mitä olet kokenut tai mitä on tapahtunut.

  • Keskustele häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteen ratkaisemisesta.

Jos koet tilanteen, jossa jotakuta muuta häiritään ja syrjitään ja haluat ilmoittaa siitä:

Ole yhteydessä tapahtuman häirintäyhdyshenkilöön.

  • Kerro mitä olet nähnyt tai mitä on tapahtunut.

  • Häirintäyhdyshenkilö on toiveestasi yhteydessä kokemasi tilanteen eri osapuoliin.

Häirintäyhdyshenkilön toimet:
Saatuaan tiedon häirintätilanteesta häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön suostumuksesta.

Häirintäyhdyshenkilö voi:

  • Ottaa yhteyttä häirintätilanteen osapuoliin ja keskustella tapahtuneesta.

  • Järjestää häirintätilanteen molemmille osapuolille mahdollisuuden keskustellatapahtuneesta.

  • Neuvoa häirintätilanteen osapuolia ottamaan yhteyttä erilaisiin tukipalveluihin esim. puhelinpalvelut.

  • Koota toimenpiteistä päättävän ryhmän.

 

Häirintätilanteen ollessa eritoten räikeä ja loukkaava häirintäyhdyshenkilö kokoaa toimenpiteistä päättävän ryhmän, joka koostuu järjestön hallituksen jäsenistä.

Toimenpiteistä päättävä ryhmä voi:

  • Ottaa yhteyttä häirinnästä syytetyn henkilön esihenkilöön.

  • Päättää mahdollisista kurinpitotoimista kuten, ohjelmaosiosta tai tapahtumastapoistamisesta tai porttikiellosta Preemion tapahtumiin.

bottom of page