top of page

Preemio ry:n strategia 2022-2024

Preemion toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt, perinneohjesääntö, talousohjesääntö sekä kolmen vuoden välein tehtävä kolmivuotisstrategia.

STRATEGIA

Yhdistyksen toimintaa ohjaa kolmen vuoden välein päivitettävä kolmivuotisstrategia. Strategian tarkoituksena on tarjota selkeät suuntaviivat yhdistyksen aktiivien toiminnalle, sekä Preemion kehittymiselle pitkällä aikajänteellä.

Strategiakaudella 2022–24 painopisteinä toimivat: Kannustava organisaatio, Kasvua tukeva talous, Laajuutta tukevat sidosryhmät sekä Monipuolinen toiminta. Strategian tavoitteet ja painopisteet heijastavat yhdistyksen olemassaolon ja toiminnan kannalta tärkeitä toimintoja ja tukipilareita, joiden kehittäminen ja mittaaminen mahdollistavat yhdistyksen menestymisen myös tulevaisuudessa. Erityispainotusta strategiakaudella tulee kiinnittää jatkuvaan ja laadukkaaseen toiminnan mittaamiseen, sillä se on edellytys toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Uuden strategian luomisessa päävastuu on Preemion Perinneneuvostolla, sekä kauden 2021 puheenjohtajistolla. Perinneneuvosto kokoontui vuoden 2021 aikana keskustelemaan edellisen strategian toteutumisesta painoalueittain, yhdistyksen kehittymisestä strategiajakson aikana, sekä sen tulevaisuuden suunnista. Aiemman strategian lisäksi apuna suunnittelutyössä käytettiin toimintakertomuksia ja jäsenkyselyitä aiemmilta vuosilta. Jäsenistön näkemyksiä kerättiin vuoden 2021 syksyllä strategiakyselyn muodossa.

Jokaista strategian osa-aluetta mitataan jatkuvasti strategiakaudelle määritettävillä mittareilla. Toteutumista seurataan toteumataulukolla, joka strategiaan lisätään liitteenä. Mittarit on esitelty tarkemmin jokaisen strategian painopisteen yhteydessä.

MISSIO, VISIO JA ARVOT

Yhdistyksen missio on olla Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kyltereiden yhteisö, joka valvoo jäsentensä etuja, sekä edistää heidän hyvinvointiaan kaikilla opiskelijaelämän osa-alueilla.

Yhdistyksen visiona on taata jäsenilleen kehittymiseen kannustava ympäristö, sekä olla näkyvä ja arvostettu toimija, ja haluttu yhteistyökumppani kaikkien sidosryhmiensä keskuudessa.

Edunvalvonnan näkökulmasta yhdistys pyrkii vaikuttamaan siten, että kyltereillä olisi Kuopiossa mahdollisuus laadukkaaseen kauppatieteiden koulutukseen, jonka suorittamiseen olisi tarjolla monipuolisuutta joustavilla opetusmenetelmillä. Yhdistys haluaa kannustaa yhteisöllisyyteen ja toimia yhdistäjänä ihmisten välillä, esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Jäsentensä hyvinvoinnin mahdollistaakseen se kannustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia kontaktien luomiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti, muihin kyltereihin, yritysmaailmaan, sekä poikkitieteellisesti.

 

Arvot: Yhteisöllisyys, kannustavuus ja mahdollistaminen

KANNUSTAVA ORGANISAATIO

Jäsenmäärän kasvun johdosta toiminnan tulee olla kaikilla tasoilla laaja-alaista. Jäsenaktiivisuuteen kannustetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia hallituksen, toimikuntien, kerhojen ja erilaisten harrasteryhmien kautta. Monitasoisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen on enenevissä määrin tärkeää jäsenistön sitoutuneisuuden ja tyytyväisyyden tukemiseksi.

Toiminnan jokaisella osa-alueella tulee olla selkeät toimintaohjeet, suunnitelmat ja perehdytys. Tiimien roolin kasvattamiseen ja niiden tasolta toiminnan edelleen kehittämiseen tulee kiinnittää strategiakauden aikana erityisesti huomiota. Hallituksen vastaavilla on tärkeä vastuu tiimien johtajina, omien osa-alueidensa kehittämisessä ja seuraamisessa.

Hallituksen ja sen alaisuudessa toimivien tiimien ulkopuolisten itsenäisten kerhojen ja harrasteryhmien toimintaa halutaan tukea ja niiden kautta kannustaa lisää jäseniä mukaan yhdistyksen toimintaan. Tällaisten toimijaryhmien toiminnan kehittymistä on tärkeä seurata ja ohjeistaa, jotta niiden toiminta palvelisi kaikkia preemiolaisia ja preemiolaisia ensisijaisesti.

MITTARIT

Vuosittain jäseniksi liittyneiden määrä, suhteessa kaikkiin aloittaviin opiskelijoihin.

Kerhojen ja klubien kävijämäärät ja tapahtumat eriteltynä.

Yhdistykseen luottamustoimiin hakeneiden määrä suhteessa avoimiin pesteihin.

KASVUA TUKEVA TALOUS

Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä on hyvin hoidettu talous. Keskeinen lähtökohta yhdistyksen toiminnalle on tappiollisen tilikauden välttäminen suunnittelemalla, ennakoimalla ja analysoimalla säännöllisesti yhdistyksen taloudellista tilannetta sekä tarvittaessa tekemällä riittäviä muutoksia taloudellisen menestyksen takaamiseksi. Tätä varten yhdistyksellä on talousohjesääntö, joka strategian, toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden käytänteiden ohella ohjaa hyvään taloudenpitoon. Yhdistyksen taloudenpidon suunnittelun ja toteutuksen tueksi on perustettu taloustyöryhmä.

Preemio on voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, joten sen taloudellisen toiminnan tulee perustua jäsenistön hyödyksi. Yhdistyksen liikevaihto muodostuu pääasiassa tapahtumista ja yhteistyökumppaneilta saatavista tuloista ja sen varallisuuden kasvattamisessa tulee pyrkiä suunnitelmallisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Yhdistyksen varallisuuden kasvattamiseksi sen tulee harjoittaa sijoitustoimintaa, josta saatavilla tuotoilla voidaan tulevaisuudessa tuottaa yhdistyksen jäsenille entistä laadukkaampia palveluita ja tapahtumia, sekä investoida suurempiin yhdistystä ja jäseniä palveleviin hankkeisiin. Yhdistyksen sijoitustoiminnan periaatteet määritellään tarkemmin erillisessä sijoitussuunnitelmassa, joka pohjautuu yhdistyksen sääntöihin ja talousohjesääntöön.

Yhdistyksen kulurakenteen suurin osa muodostuu sen tapahtumatoiminnasta. Suurimpien tapahtumien, kuten vuosijuhlien, Kuopion Haalaribileiden ja VISIO-bisnestapahtuman roolin ollessa edelleen merkittävä, tulee niiden taloudelliseen menestymiseen kiinnittää budjetoinnissa erityistä huomiota.

MITTARIT

Liikevaihdon kasvu.

Yhteistyösopimuksista saatavat tulot.

Tapahtumien tulot.

 

Sijoitusten arvo.

LAAJUUTTA TUKEVAT SIDOSRYHMÄT

Yhdistyksen menestyksekkään toiminnan yksi kulmakivistä on laadukas ja suunnitelmallinen sidosryhmäyhteistyö. Preemio haluaa olla yhteistyökumppaniensa keskuudessa proaktiivinen, toimija ja luoda näin pitkäaikaisia kaikkia osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia. Karkeasti nämä tahot voidaan jaotella kauppatieteellisen alan, Itä-Suomen yliopiston ja ulkoisiin verkostoihin.

Kauppatieteellisellä alalla tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kylterijärjestöt, joiden kanssa yhteistyön eteenpäin saattamiseksi tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi yhteistyön kehittämiseen sekä kattojärjestön (Suomen Ekonomit) että paikallisjärjestön (Pohjois-Savon Ekonomit) aktivoiminen on tärkeää. Rinnakkais- ja kattojärjestön kanssa yhteistyön tulisi painottua työelämälähtöisyyteen. Erityishuomiota tulee kiinnittää maisterivaiheen opiskelijoiden sitouttamiseen.

Tärkeänä kauppatieteellisen alan yhteistyötahoja voidaan pitää myös yhdistyksen omia alumneja. Alumnitoiminnan ylläpito jatkuvana ja eläväisenä on tärkeää, jotta valmistuvilla on luontainen kimmoke liittyä Preemion Alumnit ry:n jäseneksi ja osallistua myös Preemion tapahtumiin valmistumisen jälkeen. Preemion rooli alumnitoiminnassa on tukea ja avustaa.

Itä-Suomen yliopiston sisäisistä sidosryhmistä tärkein on kauppatieteiden laitos. Avoin keskusteluhteys laitoksen johdon sekä henkilöstön kanssa on tehokkaan toiminnan edellytys. Opetuksen ja tutkinnon epäkohdista tulee kyetä keskustelemaan rakentavasti ja kauppatieteellisen alan opiskelijavalinnan vaikutuksia tulee seurata tiivisti yhteistyössä laitoksen kanssa. Itä-Suomen yliopiston ja sen käyttämien ulkoisten palveluiden, kuten kielikeskuksen toiminnoista tulee käydä monisuuntaista rakentavaa keskustelua.

Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) jäseniä ja ISYYn palveluiden tulee olla preemiolaisten tiedossa. Preemio kannustaa jäseniään seuraamaan ISYYn toimintaa, sekä lähtemään mukaan sen eri toimielimiin. Strategiakauden aikana Kylterit-edustajistoryhmän, ja sen kautta kauppatieteilijöiden vaikutusvaltaa ISYYssä tulee edistää aktiivisesti.

Kuopion kampuksella tärkeä sidosryhmä ovat myös muiden alojen opiskelijayhdistykset. yhteistyön ylläpito muihin järjestöihin on Preemiolle tärkeää tapahtumatoiminnan ja brändin kehittämiseksi sekä omia jäseniä palvelevan yhteistyön rakentamiseksi.

Ulkoisia sidosryhmiä yhdistykselle ovat yritysyhteistyökumppanit, sekä muut järjestöt ja tahot, joiden kanssa toimiminen kehittää preemiolaisten ammatillisuutta ja osaamista. Myös kansainväliset vaihto- ja maisteriopiskelijat, sekä heille toimintaa järjestävät tahot ovat tärkeitä ulkoisia sidosryhmiä.

Yritysyhteistyökumppanit ja erityisesti pääyhteistyökumppanit ovat yhdistykselle tärkeitä sidosryhmiä, koska yhteistyön avulla rahoitetaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistys toimii linkkinä yhteistyöyrityksiin, jotta jäsenet saavat kontakteja ja tietoa yrityselämästä, uramahdollisuuksia sekä myös jäsenalennuksia. Yhdistyksen pyrkimyksenä on solmia pitkäaikaisia kumppanuuksia pääyhteistyöyritysten kanssa, sekä kehittää Preemiopolissa mukana olevien yritysten ja kertaluontoisempien sponsoreiden kanssa syvempää yhteistyötä, josta yritykset kokevat saavansa aitoa hyötyä. Yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien yritysvierailujen, kurssien ja vapaa-ajan tapahtumien määrää tulee alati kasvattaa.

Preemion tulee olla mukana kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiossa sekä syksyllä että keväällä, jotta kv-maisteriopiskelijoista mahdollisimman moni saataisiin liittymään yhdistyksen jäseniksi ja muilla vaihto-opiskelijoilla olisi mahdollisuus verkostoitua preemiolaisten kanssa. Kansainvälisille opiskelijoille tulee järjestää toimintaa ja tapahtumakuvaukset tulee kääntää myös englanniksi, jotta he saavat tietoa myös Preemion muista tapahtumista.

MITTARIT

Pitkä- ja lyhytaikaisten yhteistyösopimusten määrä ja taloudellinen arvo.

Preemiopolin yritysten määrä.

Yliopiston ja ISYYn toimielimissä vaikuttavien preemiolaisten määrä.

MONIPUOLINEN TOIMINTA

Edunvalvonnan lisäksi yhdistyksen yksi keskeisistä tehtävistä on järjestää jäsenistölleen monipuolisesti tapahtumia ja muuta toimintaa. Yhdistyksen tulee huomioida toimintaa järjestäessään mahdollisuuksien mukaan kaikki Preemion jäsenet ja sen tulee järjestää lisääntyvässä määrin myös alkoholitonta ja kaikkia jäsensegmenttejä osallistavaa toimintaa, esimerkiksi asia- ja liikuntatapahtumien muodossa. Vaihtelevuuden takaamiseksi Preemion tulee proaktiivisesti tehdä yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa, sekä aktivoida kerhoja ja klubeja. Tapahtumista viestintä tulee olla jatkuvasti oikea-aikaista ja tapahtua kanavissa, joissa se tavoittaa jäsenistön.

Jäsenistön tasolta lähtevän toiminnan lisääntymistä tulee tukea ja siihen kannustaa, mutta jatkossa tapahtumien koordinointiin ja suunnitteluun tulee kiinnittää huomioita. Yhdistys järjestää vuoden aikana kolme kertaa niin kutsuttuja teemaviikkoja, joita ovat vuosijuhlaviikko, wappuviikko ja fuksiviikko. Teemaviikoilla pyritään järjestämään tapahtumia päivittäin ja muuna aikana ympäri vuoden tapahtumia tulee järjestää vähintään viikoittain.

Vuoden suurimmat yksittäiset tapahtumat ovat yhdistyksen vuosijuhlat, Kuopion Haalaribileet neljästi vuodessa, VISIO-seminaari, Lentävä Lähtö-approtapahtuma ja yhdistyksen pikkujoulut. Näiden tapahtumien järjestämiseen, suunnitteluun ja budjetointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ne ovat myös yhdistyksen suurimpia taloudellisia panostuksia.

Vuosijuhlat ovat vuoden arvokkaimmat juhlat ja viikonlopun kestävä kokonaisuus, johon osallistuu preemiolaisia, alumneja, yhteistyökumppaneita sekä muiden sidosryhmien edustajia.

Kuopion Haalaribileitä tulee kehittää ja sen konsepti pitää tuoreena, jotta tapahtuman asema kaupungin johtavana opiskelijatapahtumana voidaan säilyttää. Tapahtuma on taloudellisesti merkittävässä asemassa ja sen järjestäminen on yhdistyksen tapahtumatoimikunnan tärkein tehtävä.

Lentävä Lähtö-approtapahtuman taloudellinen potentiaali tulee pystyä käyttämään tehokkaasti hyvällä suunnittelulla ja koordinoinnilla. Tapahtuman on tarkoitus vakiinnuttaa paikkansa Kuopion opiskelijatapahtumakentässä.

Marraskuussa järjestettävä VISIO-bisnestapahtuma on yhdistyksen tärkein asiatapahtuma. Strategiajakson aikana seminaarin tunnettuutta tulee lisätä entisestään sidosryhmien silmissä, jotta tapahtuma olisi jatkossa yritysten silmissä mahdollisimman haluttava paikka rekrytoida ja tavata kauppatieteiden opiskelijoita. Seminaarin poikkitieteellistä suosiota tulee myös pyrkiä kasvattamaan tulevalla strategiakaudella.

MITTARIT

Tapahtumien tapahtumakohtaiset kävijämäärät.

Tapahtumien kokonaislukumäärä.

Sidosryhmien kanssa järjestettyjen tapahtumien määrä.

bottom of page