top of page

Preemio ry:n säännöt

Preemion toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt, perinneohjesääntö, talousohjesääntö sekä kolmen vuoden välein tehtävä kolmivuotisstrategia.

Yhdistyksen nimi on Preemio ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä ammatillista tietoutta ja suhteiden luomista saman alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

Yhdistyksen kieli on suomi ja kaikki yhdistyksen pöytäkirjat on laadittava suomen kielellä. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia asia- ja vapaa-ajantapahtumia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa opintoneuvontaa sekä alansa julkaisu- ja kustannustoimintaa. Lisäksi yhdistys luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja Itä-Suomen yliopiston välillä, ja tekee yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa sekä toimii muilla vastaavilla tavoilla.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksua ja voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.
Yhdistys voi myös harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaintaja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä sellainen henkilö, joka tilapäisesti opiskelee Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella kauppatieteitä.

 

Yhdistys voi halutessaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineita henkilöitä. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jonka on hyväksynyt vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kevätkokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen on velvollinen eroamaan lopetettuaan opiskelunsa Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa varten. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen joko määräajaksi tai kokonaan, jos hän toiminnallaan on yhdistykselle huomattavaksi vahingoksi tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenellä on oikeus saattaa eroamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen aineiston saatuaan.

 Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7)
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla yliopistolla
tai yhdistyksen virallisilla kotisivuilla.

10§

Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittavat.

11§

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus

 • pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 • Valitaan yksi toiminnantarkasta ja yksi varatoiminnantarkastaja.

 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asia yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

13§

Hallituksen valintatapa päätetään yhdistyksen kokouksessa ennen syyskokousta, jossa varsinaiset vaalit järjestetään vuosittain. Hallitus valitaan seuraavalle kalenterivuodelle.

 

Hallituksen puheenjohtaja valitaan aina ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos ehdokkaita on useampi kuin kaksi (2), eikä kukaan heistä saa ensimmäisellä kierroksella puolia annetuista äänistä, käydään toinen kierros ensimmäisellä kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut hallituksen jäsenet valitaan äänten yksinkertaisella enemmistöllä.

14§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

15§

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

16§

Yhdistyksen tili- ja toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien lausunto on annettava hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

17§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava tai yrityssuhdevastaava, kaksi yhdessä.

18§

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljätoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen 3/4 -enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

19§

Yhdistyksen kokous tai hallitus voivat määrätä erilaisia tehtäviä varten hallituksen alaisia tiimejä ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä tiimin ja toimihenkilön toimikausi ja toimivalta.

20§

Yhdistyksen alaisuudessa toimii Preemion perinneneuvosto, jonka tehtävänä on vaalia yhdistyksen perinteitä ja huolehtia sen toiminnan jatkuvuudesta. Neuvoston toiminnasta säädetään tarkemmin perinneohjesäännössä.

21§

Yhdistyksen alaisuudessa toimii Preemion taloustyöryhmä, jonka tarkoituksena ja tehtävänä on huolehtia yhdistyksen talouden kokonaisvaltaisesta jatkuvuudesta sekä tarvittaessa neuvoa istuvaa hallitusta taloudellisissa päätöksenteoissa. Työryhmän toiminnasta säädetään tarkemmin talousohjesäännössä.

22§

Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä ja huomionosoituksia, joista säädetään tarkemmin perinneohjesäännössä. Sääntöjen viidennessä pykälässä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua myös kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja ansiomerkkien saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Kunniajäseneksi kutsuminen on yhdistyksen korkein huomionosoitus.

23§

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuuden (6) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen 3/4 -enemmistö annetuista äänistä.

24§

Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen kauppatieteiden opetuksen tukemiseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla.

bottom of page