fbpx

1. Sinulla on ylimääräistä rahaa sijoitettavana 2000 euroa ja arvelet tarvitsevasi rahoja vasta viiden vuoden kuluttua. Päätät sijoittaa bullet-tyyppiseen joukkovelkakirjalainaan, jonka maturiteetti on 5 vuotta, kuponkikorko 4% ja markkinoiden tuottovaatimus sijoitushetkellä 5%.

a) Kuinka suuren summan joudut sijoitushetkellä maksamaan 2000 euron nimellisarvoisesta joukkovelkakirjalainasta?

b) Kun ostamasi joukkovelkakirjalainan maturiteettiin on 3 vuotta, harkitset rahan tarpeessa lainan myyntiä. Mikä on lainan hinta, jos markkinoiden tuottovaatimus on laskenut 3%:iin?

c) Arvioi kyseistä instrumenttia sijoituskohteena, jos korkotason uskotaan laskevan voimakkaasti sijoitusperiodilla?

 

2. Verottomassa taloudessa toimivalla yrityksellä on tällä hetkellä alla olevan taulukon mukainen markkina-arvoina (euroa) ilmaistu tase:

 

VASTAAVAA

 

Omaisuus                                                   2 000 000                                                                    2 000 000

 

VASTATTAVAA

 

Oma pääoma                                            600 000

 

Velat                                                            1 400 000                                                                    2 000 000

 

a) Vieraan pääoman kustannus on 5% p.a. ja oman pääoman tuottovaatimus on 15%. Kuinka suuri on koko pääoman tuottovaatimus?

b) Yritys muuttaa rahoitusrakennettaan siten, että velkoja lyhennetään ja osakepääomaa korotetaan 200 000 eurolla. Alentuneen rahoitusriskin seurauksena yrityksen vieraan pääoman kustannukset laskevat 4%:iin. Kuinka suureksi muodostuu oman pääoman tuottovaatimus, kun muistetaan, että yrityksen liikeriski pysyy ennallaan rahoitusrakenteen muuttumisesta huolimatta (ts. koko pääoman tuottovaatimus ei muutu)?

c) Millaiselle mallille nämä laskelmat perustuvat?

d) Miten yrityksen arvo mallin perusteella muodostuu?

 

3. Osakkeen B tuotto-odotus vaihtelee markkinaportfolion tuotto-odotuksen kanssa seuraavalla tavalla:

 

Markkinaportfolion tuotto                                               Osakkeen B tuotto

11%                                                                                            15%

22%                                                                                            31%

 

a) Määritä osakkeen B beta?

b) Kuinka suuri on riskitön korko?

c) Mitä laskelmasi beta kertoo yrityksestä B?

d) Positiivista tulosta tekevä, täysin osakepääomalla rahoitettu pörssiyhtiö päätti muuttaa rahoitusrakennettaan siten, että se otti neljänneksen pääomastaan velkaa, jolla se osti omia osakkeitaan markkinoilta ja mitätöi ne. Yritys maksaa voitoistaan veroa 30%. Mikä seuraavista todennäköisemmin pitää paikkansa?

 

4. Valitse yksi:

 1. Jätän vastaamatta
 2. Sekä tulos per osake että oman pääoman riski kasvoivat
 3. Sekä tulos per osake että WACC nousivat
 4. Tulos per osake nousi, mutta oman pääoman kustannus pysyi ennallaan
 5. Tulos per osake laski, mutta pääoman keskimääräinen kustannus pysyi ennallaan

 

5. Duraatio on:

a) maturiteetin lähestymisestä johtuva nollakuponki jvk:n markkina-arvon nousu

b) riski joka syntyy kun jvk-lainojen hinnat vaihtelevat markkinoiden tuottovaatimusten muuttuessa

c) yhtä kuin nollakuponkijoukkovelkakirjalainan maturiteetti

d) jvk:n todellisuudessa tuottamien kassavirtojen maturiteettien keskiarvo

e) jätän vastaamatta

 

6. Mikä seuraavista ei pidä paikkaansa:

a) Yrityksen investointien on tuotettava vähintään pääoman kustannusten verran

b) tyhjä

c) Pääoman tuottovaatimus on kansantaloudellisesti ajatellen vaihtoehtoiskustannus sille, että varat sijoitetaan tiettyyn kohteeseen

d) Pääoman kustannus on riskittömän koron ja sijoituskohteeseen liittyvän riskipreemion summa

e) Sijoittaja vertaa pääoman tuottovaatimusta pääoman kustannukseen arvioidessaan sijoitusten riskisyyttä

 

7. Mikä seuraavista arvopaperien riskiin liittyvistä väittämistä ei pidä paikkaansa?

a) Mitä suurempi systemaattinen riski, sitä korkeampi on arvopaperin tuottovaatimus

b) Epäsystemaattinen riski on hajautettavissa oleva

c) tyhjä

d) Sijoittamalla eri toimialoille voidaan pienentää systemaattista riskiä

e) Markkinariski on yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäisen osakkeen kurssiin

 

 1. Osinkojen maksupäivää kutsutaan osinkojen täsmäytyspäiväksi. a) tosi b) epätosi
 2. Portfolion tuoton varianssi on investointikohteiden sijoitusosuuksilla painotettu keskiarvo portfolioon sisältyvien arvopapereiden tuottojen varianssista. a) tosi b) epätosi
 3. Markkinoiden ollessa tasapainossa arvopaperimarkkinasuoralla sijaitsee vain tehokkaita portfolioita. a) tosi b) epätosi
 4. Osake on CAPM:n mukaan yliarvostettu silloin, kun sijoittajien tuottovaatimus on suurempi kuin CAPM:n mukainen tuottovaatimus. a) tosi b) epätosi
 5. ”Kotitekoisella velkaantumisella” tarkoitetaan Modigliani-Miller – teorian yhteydessä sijoittajan mahdollisuus ”purkaa” yritysten tekemät rahoituspäätökset ottamalla henkilökohtaista velkaa samalla korolla kuin yritykset. a) tosi b) epätosi
 6. Modigliani ja Millerin proposition II mukaan yrityksen velkaantumisasteen nousu ei vaikuta osakkeenomistajan tuottovaatimukseen. a) tosi b) epätosi
 7. Amerikkalaisen Enron – yhtiön konkurssin on laskettu työllistäneen jopa tuhansia juristeja. Heidän palkkionsa ovat luokiteltavissa välittömien konkurssikustannusten ryhmään. a) tosi b) epätosi
 8. Investointien arvioinnissa voidaan käyttää monia vaihtoehtoisia menetelmiä. Käytännössä ja teoriassa parhaaksi on osoittautunut ns. takaisinmaksuajan määrittäminen, koska takaisinmaksuajalle voidaan aina määrittää optimaalinen arvo. a) tosi b) epätosi
 9. Vaihtovelkakirjalainan riski on yleensä alhaisempi kuin vastaavan tavallisen velkakirjalainan. a) tosi b) epätosi
 10. Oletetaan 1000 euron suuruinen 5 vuoden talletus, jonka korko on p.a 5%. Mitä useammin kunkin talletusvuoden sisällä korko liitetään pääomaan, sitä suuremman päätearvon prolongointi tuottaa. a) tosi b) epätosi
 11. Vuosittain lyhennettävän annuiteettilainan vuotuisesta maksusta koron osuus saadaan laskettua kertomalla annuiteetti lainan korkoprosentilla. a) tosi b) epätosi
 12. Diskontataan 113 euroa kolmen vuoden päästä nykyhetkeen 10,6% vuotuisella korolla. Jos diskonttauksessa käytetään neljännesvuosittaista koronlisäysmenettelyä, muodostuu nykyarvo pienemmäksi, kuin tapauksessa jossa koronlisäys tapahtuu vuosittain. a) tosi b) epätosi
 13. Osakkeen yhden periodin tuotto r muodostuu seuraavasti: r= osingot/ osakkeen markkinahinta periodin alussa. a) tosi b) epätosi
 14. Mikäli osinkojen odotetaan kasvavan tasaisesti, voidaan sijoittajien tuottovaatimus r ilmaista ensimmäisen vuoden efektiivisen osinkotuoton ja osinkojen kasvuodotusten summana. a) tosi b) epätosi
 15. Kahden osakkeen tuottojen välinen korrelaatio on täsmälleen -1. Jos osakkeen c tuoton standardipoikkeama on pienempi kuin osakkeen d tuoton standardipoikkeama, saavutetaan näistä kahdesta osakkeesta koostuva minimivarianssiportfolio sijoittamalla kaikki varat osakkeeseen c. a) tosi b) epätosi
 16. Mitä suurempi on osakkeen karakteristisen suoran kulmakerroin, sitä suurempi on CAPM:n mukaan ko.osakkeen tuotto-odotus. a) tosi b) epätosi
 17. Mitä velkaantuneempi yritys on, sitä suurempi on sen rahoituserien jälkeisen voiton standardipoikkema. a) tosi b) epätosi
 18. Välirahoitusmuotoiset rahoitusinstrumentit saattavat sisältää johdannaisten kaltaisia ominaisuuksia. a) tosi b) epätosi
English