fbpx

1. Mikä on seuraavien muuttujien mitta-asteikko: a) dekkareiden osuus haastateltavan kirjoista, b) maanosa, jossa valtio sijaitsee, c) suhtautuminen ydinvoimaan?

2. Mikä on edellisen tehtävän a)-c) -kohdissa havaintoyksikkö?

3. Muuttujat X1 ja X2 ovat jatkuvia, niillä on sama keskiarvo ja kummankin mediaani on keskiarvon kohdalla. X1:n keskihajonta on huomattavasti pienempi kuin X2:n. Piirrä samaan koordinaatistoon muuttujien jakaumia kuvaavat käyrät ja merkitse, kumpi on kumman.

4. Alla on ristiintaulukko absoluuttisin frekvenssein. a) Onko muuttujien X ja Y välillä riippuvuutta vai ei?, b) Millä perusteella?

5. Seuraavassa on samankaltainen ristiintaulukko. Tehtäväsi on muodostaa 
havaintomatriisi, josta ristiintaulukko on tehty.

6. Tilastollinen merkitsevyys ilmaistaan luvulla p. Mistä seikoista ja miten p:n suuruus riippuu?

7. Seuraavassa on verrattu opiskelijan gradun arvosanatavoitteen keskiarvoja äidin koulutustason mukaan. a) Mitä tulos kertoo?, b) Ovatko erot tilastollisesti merkitseviä? Mistä niin päättelet?

English