fbpx

1) Selitä, mitä tarkoitetaan VaR-menetelmällä ja miten se toteutetaan historiallisena simulaationa?

2) Mitä tarkoitetaan rahoituslaitoksen operatiivisellä riskillä ja miten sitä voidaan mitata?

3) Selitä, miten optiomallilla voidaan kuvata yrityksen velkojen maksukyvyttömyyttä?

4) Tee duraatiokuiluanalyysi käyttäen seuraavia tietoja:

Varat:

Käteinen määrä: 23 000 korko: 0% Macaulayn duraatio: 0

Obligaatiot määrä: 102 000 korko: 7,2% Macaulayn duraatio: 1,8v

Yrityslainat määrä: 375 000 korko: 11% Macaulayn duraatio: 1,5v

Velat ja oma pääoma

Aikatalletukset määrä: 130 000 korko: 3,6% Macaulayn duraatio: 4v

Sijoitustodistukset määrä: 70 000 korko: 6,3% Macaulayn duraatio: 1v

Talletukset määrä: 250 000 korko 2,8% Macaulayn duraatio: 3,3v

Oma pääoma määrä: 50 000

a. Laske pankin duraatiokuilu, jos pankin tavoitteena on huolehtiaa osakkeenomistajien oman pääoman arvosta. Pankin aseman perusteellla kasvaako vai laskeeko oman pääoman arvo korkojen noustessa?

b. Laske oman pääoman muutos, jos kaikki markkinakorot laskevat keskimäärin 1,5%? Käytä varojen keskimääräistä tuottoa vallitsevana korkotasona.

c. Esitä ne transaktiot, joilla pankki voi immunisoida korkoriskinsä?

5) Kiinteäkorkoisen viiden vuoden 100m€ lainan korko on 7 %. Lainanottajan luottoluokitus on BB. Historiallisen aineiston perusteella on määritelty seuraava luottoluokituksen muutosmatriisi. Samassa taulukossa on esitetty valtion velkakirjan termiinikorko (rt) ja korkoero (st) BBB-luokan lainalle eri maturiteeteilla.

Termiinikorko ja luottopreemio

AAA siirtymätodennäköisyys: 0,01% lainan arvo: 114,82€ 1 rt 3,00% st 0,52%

AA siirtymätodennäköisyys: 0,31% lainan arvo: 114,60€ 2 rt 3,40% st 0,76%

A siirtymätodennäköisyys: 1,45% lainan arvo: 114,03€ 3 rt 3,75% st 1,06%

BBB siirtymätodennäköisyys: 6,05%. 4 rt 4,00% st 1,20%

BB siirtymätodennäköisyys 85,48% lainan arvo: 108,55€

B siirtymätodennäköisyys: 5,60% lainan arvo: 98,43€

CCC siirtymätodennäköisyys: 0,90% lainan arvo: 86,82€

Default siirtymätodennäköisyys 0,20% lainan arvo: 54,12€

a. Mikä on lainan nykyarvo vuoden kuluttua, kun lainanottajan luottoluokitus laskee BB-luokasta luokkaan BBB?

b. Mikä on lainan odotettu arvo vuoden kuluttua?

c. Mikä on lainan arvon volatiliteetti?

d. Laske lainan VaR 5% ja 1% riskitasolla olettaen lainan arvon normaalijakauma.

e. Laske likimääräinen 5% ja 1% VaR käyttäen todellista lainan arvon jakaumaa

6) Rahoituslaitos, joka rahoittaa pitkäaikaisen kiinteäkorkoisen asuntolainan lyhytaikaisella talletuksella, altistuu

a. nettokorkotulon laskuun ja oman pääoman arvon laskuun, kun korkotaso nousee.

b. nettokorkotulon nousuun ja oman pääoman markkina-arvon nousuun, kun korkotaso nousee.

c. nettokorkotulon laskuun ja oman pääoman markkina-arvon laskuun, kun korkotaso laskee.

d. nettokorkotulon kasvuun ja oman pääoman markkina-arvon laskuun, kun korkotaso laskee.

e. nettokorkotulon nousuun ja oman pääoman markkina-arvon laskuun, kun korkotaso nousee.

7) Jos kaikki pankin lainasalkussa olevat lainat ovat negatiivisesti korreloituneita, niin mikä vaikutus sillä on pankin luottoriskialtistumiseen?

a. Tällä ei ole mitään vaikutusta pankin luottoriskialtistumiseen.

b. Lainojen negatiiviset korrelaatiot kasvattavat pankin luottoriskialtistumista, koska odotettua alempi tuotto jossakin lainassa korvautuu odotettua korkeammalla tuotolla toisessa lainassa.

c. Lainojen negatiiviset korrelaatiot kasvattavat pankin luottoriskialtistumista, koska korkeampi tuotto pienempiriskisissä lainoissa korvautuu alhaisemmalla tuotolla riskillisimmissä lainoissa.

d. Lainojen negatiiviset korrelaatiot kasvattavat luottoriskialtistumista, koska korkeampi tuotto vähemmän riskisissä lainoissa korvaa alhaisemman tuoton riskillisimmissä lainoissa.

e. Lainojen negatiiviset korrelaatiot alentaa pankin luottoriskialtistumista, koska odotettua alempi tuotto jossakin lainassa korvautuu odotettua korkeammalla tuotolla toisessa lainassa.

8) Pankilla on seuraavat varat ja velat vuoden lopussa. Kaikki varat ja velat hinnoitellaan nyt nimellisarvoon ja ne maksavat vuotuisen koron.

Varat

2-vuoden lainat määrä: 40 m€ korko: 8%

3-vuoden lainat määrä: 60 m€ korko 8%

Yhteensä: 100 m€

Velat

3-vuoden sijoitustodistus 60 m€ korko 7%

5-vuoden aikatalletus 30 m€ korko: 6%

Oma pääoma 10 m€

Yhteensä: 100 m€

Mikä on pankin maturiteettikuilu?

a. -2,03 vuotta

b. -0,40 vuotta

c. -1,07 vuotta

d. -2,50 vuotta

e. -0,70 vuotta

9) Mikä seuraavista ilmaisuista on oikein?

a. Duraatiokuilu mittaa korkojen muutoksen vaikutusta oman pääoman markkina-arvoon.

b. Oman pääoman duraatio on yhtä kuin duraatio miinus velkojen duraatio.

c. Kaikkien vaihtuvakorkoisten velkainstrumenttien duraatio on yhtä kuin aika maturiteettiin.

d. Optimaalinen duraatiokuilu on nolla.

e. Mitä lyhyempi on rahoituslaitoksen arvopaperien maturiteettiin, niin sitä suurempi on sen korkoriskille altistuminen.

10) Mikä seuraavista ilmaisuista täydentää lauseen?

Muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, mitä suurempi lainan duraatio, niin

a. sitä alhaisempi on nykyinen korkotaso ja korkeampi RAROC.

b. sitä alhaisempi on odotettu muutos riskipreemiossa ja alhaisempi RAROC.

c. sitä korkeampi on lainamäärä ja alhaisempi RAROC.

d. sitä korkeamppi on odotettu muutos riskipreemiossa ja korkeampi RAROC.

e. sitä alhaisempi on lainamäärä ja alhaisempi RAROC.

11) Kuluttajaluottojen muuntomatriisin tulkitseminen

12) Kaupankäyntisalkun keskimääräisen muutoksen on estimoitu olevan 0 keskihajonnalla 20%. Tuottomuutosten oletetaan olevan normaalisti jakautuneita. Mikä on odotettu maksimi tuoton muutos, jos tarkastellaan 95% varmuustasolla?

a. 39,2%

b. 20%

c. 46,6%

d. 33%

e. 3,30%

13) Pankilla on salkussaan kuuden vuoden nollakuponkiobligaatio, jonka nimellisarvo on 20 m€. Obligaation modifioitu duraatio on 5,4545 ja sen suurin tuoton muutos on 20 peruspistettä (basis point). Mikä on tämän obligaatiosalkun riskillinen päivätuotto (DEAR)?

a. -149 021€

b. -246 111 €

c. -218 180€

d. -135 474 €

e. -225 789€

14) Mikä seuraavista ei ole mahdollinen likviditeettiriskin aiheuttaja pankille?

a. lyhytaikaisen rahoituksen saatavuuden heikkeneminen.

b. pankin osakehinnan lasku, joka aiheutuu markkinatekijöistä.

c. tallettajien kasvanut käteisen kysyminen.

d. kasvanut rahoituksen tarve täyttää annetut luottositoumukset.

e. pankin sijoitussalkussa olevien arvopapereiden hinnan lasku.

15) Mikä seuraavista ilmaisuista ei ole totta?

a. Pankit pitävät käteisreservejä yli minimivaatimusten täyttääkseen käteisen nostamisen.

b. Pankille ei aiheudu kustannuksia talletetun likviditeettihallinnon pitämisestä.

c. Pankit pitävät käteisreservejä keskuspankissa ja holveissaan selviytyäkseen likvidideettiriskistä.

d. Talletettu likviditeettihallinta sisältää varojen realisoinnin.

16) Oletetaan, että nykyinen dollarin valuuttakurssi Venäjän ruplalle on 0,15$/rupla. Venäläisten hyödykkeiden hinnat nousevat 8 % ja Yhdysvaltojen hintaindeksi nousee 3 %. Ostovoimapariteetin mukaan uusi Venäjän ruplan kurssi Yhdysvaltojen dollareissa on

a. 0,1605

b. 0,1425

c. 0,15

d. 0,159

e. 0,141

17) Positiivinen nettopositio ulkomaan valuutassa merkitsee, että pankilla on

a. lyhyt nettopositio valuutassa ja se on altistunut ulkomaan valuutan arvon laskuun.

b. lyhyt nettopositio valuutassa ja se on altistunut ulkomaan valuutan arvon nousulle.

c. pitkä nettopositio valuutassa ja se on altistunut ulkomaan valuutan arvon nousulle.

d. pitkä nettopositio valuutassa ja se on altistunut ulkomaan valuutan arvon laskuun.

e. ei pitkää eikä lyhyttä positiota valuutassa.

English