fbpx

KANDIDAATIN TUTKINTO

Itä Suomen yliopiston Kuopion kampuksella on kaksi pääainetta valittavana kandidaatin tutkintoon: Johtaminen ja markkinointi sekä Laskentatoimi ja rahoitus. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta (180 opintopistettä) ja pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Johtaminen ja markkinointi

Luovissa ja kilpailukykyisissä organisaatioissa johtaminen ja markkinointi kohdistuvat organisaation ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Johtamisen tehtävänä on saada johtajat ja työntekijät toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi. Tämän vuoksi johtamisessa opiskellaan ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Markkinoinnin tehtävänä on edistää organisaatioiden ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Tämän vuoksi markkinoinnissa opiskellaan yritysasiakkaiden ja kuluttajien maailmaa ja näiden muutoksia. Kursseilla opitaan sekä johtamisen ja markkinoinnin teoreettista perustaa että harjoitellaan käytännön työssä tarvittavia työkaluja ja taitoja kuten tiimityötä ja esimiestyötä.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimen tehtäviin kuuluu organisaation toimintaa kuvaavien taloudellisten tunnuslukujen kerääminen, rekisteröiminen ja analysoiminen. Rahoituksen opiskelu antaa puolestaan valmiuksia mm. rahoitusmarkkinoiden toiminnan hahmottamiseen sekä organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksen suunnitteluun. Laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen toiminnan suunnittelua, hallintaa ja mittaamista. Aineopinnot sisältävät syvemmälle meneviä opintoja  ulkoisesta laskentatoimesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta sekä oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi  tilintarkastuksesta.

MAISTERIN TUTKINTO

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetaan kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka suorittaminen kestää kaksi vuotta (120 opintopistettä). Maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  • Innovation Management
  • International Business and Sales Management
  • Laskentatoimi ja rahoitus
  • Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Innovation management

Innovaatiojohtamisen opinnoissa keskitytään muun muassa yritysten ja organisaatioiden muutosjohtamiseen sekä projektien ja prosessien johtamiseen. Myös analyyttisen ja luovan ajattelun yhdistäminen sekä innovaatiot ja organisaatioiden uudistaminen ovat tärkeässä roolissa opintojen aikana. Valmistuttuasi innovaatiojohtamisen opinnoista voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin erilaisiin organisaatioihin. Vastavalmistuneet ekonomit voivat aloittaa uransa esimerkiksi tiimijohtajina, projektijohtajina, innovaatioasiantuntijoina tai konsultteina.

International Business & Sales Management

Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen kaksivuotinen maisteriohjelma on tarkoitettu niin suomalaisille kuin kansainvälisille opiskelijoillekin. Teoria ja käytäntö kohtaavat opintojen aikana, sillä opinnoissa hyödynnetään niin tuoreinta teoriatietoa kuin case-harjoituksiakin. Opintojen aikana opiskelijat saavat valmiuksia toimia kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen asiantuntijatehtävissä globaalissa ympäristössä.

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimi ja rahoitus syventää kandidaatin suuntautumisvaiheessa opittuja asioita. Olennaista suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa on omistajanäkökulman ja omistajaohjauksen korostuminen kaikessa liiketoimintaan liittyvässä päätöksenteossa. Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen.

Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Tilintarkastuksen maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen, yritysjuridiikan ja oikeustieteiden opintojaksotarjonnalle. Maisteriohjelman tavoitteena on varmistaa, että opiskelija voi suorittaa HT-tilintarkastajatutkintoon vaadittavat opinnot, jotka ovat vaatimuksena tutkintoon osallistumiselle. Koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ajantasaisesti tilintarkastusalaa ja -tutkintoa koskevat säädökset. Maisteriohjelma valmentaa myös taloushallinnon asiantuntijatehtäviin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille.

English